You are currently viewing เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มธุรกิจส่งออก

เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มธุรกิจส่งออก

อันดับแรกเลยสิ่งสำคัญที่สุดเราควรศึกษาสินค้าที่เราจะส่งออกก่อนว่าสินค้านั้นได้รับความนิยมในของกลุ่มเป้าหมายไหน เขาอาจจะคิดก่อนว่าขายอะไรดีหรือขายกับใครดี เพราะลูกค้าไปต่างประเทศส่วนใหญ่อาจมีความนิยมแตกต่างกันไปประสิทธิภาพสินค้าต่าง เราควรวางแผนการ ธุรกิจส่งออก อย่างรอบคอบศึกษาหาความรู้แต่ละประเทศก่อนเพื่อจะได้ไม่เกิดการเสียเวลาหรือปัญหาขาดทุน

วางแผน ธุรกิจส่งออก

งบประมาณในการลงทุนการผลิตสินค้าต่างๆเพื่อเป็นการส่งออกในแต่ละรอบ เราควรคำนวณรายรับรายจ่ายว่าขาดทุนหรือไม่เพื่อที่มาให้ส่งผลการขาดทุนของธุรกิจอาจทำให้ธุรกิจล้มละลายได้ ต้องมีความรู้ความสามารถมีความคล่องตัวในการทำงานในแต่ละด้านการบริหารต่างๆควรปรึกษาคนในองค์กรก่อน คือการทำธุรกิจระหว่างประเทศนั้นเราควรเตรียมพร้อมขอทุกคนอีกด้วย

การขนส่งและการทำสัญญาข้อตกลงรายการซื้อขาย

การที่เราจะส่งสินค้านั้นเราต้องดูต้นทุนจากสินค้าก่อนว่าคงหรือไม่ เราควรให้ความสำคัญแต่ผู้ให้บริการควรสร้างความเชื่อถือเชื่อใจ การส่งสินค้านั้นควรมีความเร็วสะดวกในการขนส่ง อีกด้วย ก่อนที่เราจะส่งสินค้าไปแล้วแต่ละประเทศควรทำสัญญาในการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านในเอกสารและราคาให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้บริการนั้นรับรู้รวมถึงการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าของเรา ผู้ส่งจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องการทำสัญญาเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นหลักฐานรายการซื้อขาย อาจจะมีปัญหาภายหลัง 

พิจารณาการผลิตสินค้า

ต้องบอกก่อนเลยว่าแต่ละประเทศนั้นมีกฎระเบียบแตกต่างกันไปกฎหมายสินค้านำเข้าประเทศนั้นๆ ผู้ส่งออกสินค้าควรศึกษาให้ดีก่อนว่าประเทศนั้นมีกฎระเบียบอะไรบ้างก็ข้อห้ามต่างๆรวมถึงการแข่งขันในตลาดอีกด้วยเราควรคำนึงถึงระยะเวลาในการผลิตสินค้าเมื่อมีการสั่งสินค้าเป็นจำนวนหลายชิ้นควรมีระยะเวลาการผลิตสินค้ากำหนดด้วย